آموزش سواد مالی به کودکان (درس دوم) – برنامه‌ریزی برای پول‌خرج‌کردن

آموزش سواد مالی به کودکان (درس دوم) – برنامه‌ریزی برای پول‌خرج‌کردن

قسمت قبلی این مطلب را در اینجا بخوانید دکتر محرم آقازاده – کلگری اشاره برنامه‌ریزی دارای ماهیت آینده‌نگرانه است. یعنی با برنامه‌ریزی، شخص قصد می‌کند کاری را در آینده انجام دهد. برای آنکه افراد به برنامه‌ریزی‌کردن بها بدهند، نیاز به دانش و مهارت دارند. افرون بر این، برنامه‌ریزی برای فرد باید به مثابهٔ عادت فکری درآید. بنابراین می‌توان گفت، برنامه‌ریزی نیاز به دانش و مهارت دارد، ولی انجام‌دادن برنامه‌ریزی نیازمند آن است که شخص به آن…

بیشتر بخوانید

آموزش سواد مالی به کودکان

آموزش سواد مالی به کودکان

محرم آقازاده – کلگری چرا آموزش سواد مالی مهم است؟ اقتصاد از بنیان‌های اساسی زندگی است. توانایی مدیریت اقتصادی در زندگی شخصی و حرفه‌ای وابسته به دانش و مهارتی است که از سنین اولیهٔ کودکی شکل می‌گیرد. از این روست که برندهٔ جایزهٔ نوبل اقتصاد، پروفسور آمارتیاسن، بر این باور است که یادگیری سواد مالی در دورهٔ کودکی، نسل آیندهٔ جامعه را برای زندگی با توانایی مالی مطلوب آماده می‌سازد. بیشتر اقتصاددانان صاحب‌نام دنیا نظیر…

بیشتر بخوانید

سیری در مفهوم ملاحت

سیری در مفهوم ملاحت

محرم آقازاده مقدمه  حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق جهـان می‌توان گرفت (حافظ) واقعیت این است که هر علمی‌ در پیدایش خود دایره‌ای را که در آن به کنش‌وری دست می‌یازد، معین می‌کند و حیطهٔ مفاهیم، عبارات یا کلماتی را که به استخدام عرضهٔ پیام خود در می‌آورد، مشخص می‌سازد. در این میانه علم زیبایی‌شناسی نیز از به‌کارگیری مفاهیم بی‌بهره نبوده است. آنچه عنصری اساسی در مرزبندی علوم جز از زمینهٔ کارکردی‌شان…

بیشتر بخوانید