پروژهٔ بچه!

پروژهٔ بچه!

تالین ساهاکیان – آلمان حتماً شما هم کسانی را می‌شناسید که فکر می‌کنند باید بچه‌دار شوند و زور بزنند تا بچه‌هایشان به آن چیزهایی که خودشان دلشان می‌خواسته و نرسیده‌اند، برسند. ولی به‌راستی کدام آرزو، هدف یا پروژه است که با کسری از آنچه هر کسی برای بزرگ‌کردن فرزند خود می‌کند، به بار ننشیند؟ چه اتفاقی می‌افتد اگر به مهم‌ترین هدف‌ها و پروژه‌های زندگی‌مان به چشم بچه‌هایمان نگاه کنیم؟ پس از کلی مدارا و فکرکردن…

بیشتر بخوانید