کوتاه در بابِ موسیقی دههٔ هفتاد

کوتاه در بابِ موسیقی دههٔ هفتاد

حمیدرضا یعقوبی دههٔ هفتاد میلادی دورانی تکرارنشدنی در موسیقی دنیا بود – حس و حالی صلح‌آمیز و عشق پرور – هرچند در گوشه‌ای ویتنام به‌دور از آرامش است و عروس خاورمیانه، بیروت در آشوب. هرچند ببرهای تامیل در حال شکل‌گیری ابتدایی هستند و در راه و حزب پلنگ سیاه به‌دنبال احیای حقوق سیاهان آمریکا در تقابل با کو کلاکس کلان‌ها و فاجعۀ سپتامبر سیاه در اردن و… اما هنوز آهنگ مهر بر جنگ مستولی است….

بیشتر بخوانید