سرمایهٔ اجتماعی زیربنای توسعهٔ همه‌جانبه (قسمت دوم)

سرمایهٔ اجتماعی زیربنای توسعهٔ همه‌جانبه (قسمت دوم)

قسمت قبلی این مطلب را در اینجا بخوانید دکتر مهدی عابدی، جامعه‌شناس و عضو حزب NDP – ونکوور دکتر مهدی راسل، کاندیدای حزب NDP در وست ونکوور و کپیلانو الگوهای نقش مثبت و شبکه‌های حمایتی، نقش بازدارندهٔ قدرتمندی را در شبکه‌ها برای نوجوانان دارند و آن‌ها را از جرم دور می‌کنند. رز (۲۰۰۰) بر این باور است که سرمایهٔ اجتماعی تنها به‌وسیلهٔ عضویت در نهادها به دست می‌آید و شبکه‌های سرمایهٔ اجتماعی به‌طور خاص در…

بیشتر بخوانید

سرمایهٔ اجتماعی زیربنای توسعهٔ همه‌جانبه (قسمت اول)

سرمایهٔ اجتماعی زیربنای توسعهٔ همه‌جانبه (قسمت اول)

دکتر مهدی عابدی، جامعه‌شناس و عضو حزب NDP – ونکوور دکتر مهدی راسل، کاندیدای حزب NDP در وست ونکوور و کپیلانو مقدمه یکی از برنامه‌ریزی‌ها در دنیای جدید، توجه به مشارکت فعال و اثربخش همه‌جانبهٔ افراد جامعه در تمام ابعاد مختلف توسعه است. به‌عبارت دیگر مشارکت فرایندی است که دربرگیرندهٔ انواع کنش‌های فردی و گروهی به‌منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تأثیرگذاردن بر تصمیم‌گیری دربارهٔ امور عمومی است. از آنجایی‌که سرمایهٔ اجتماعی…

بیشتر بخوانید