مانیفست مهاجران (قسمت دوم)

مانیفست مهاجران (قسمت دوم)

عنایت کشاورزی قسمت اول این مطلب را در اینجا بخوانید سقوط قیمت نفت، کاهش شدید رشد اقتصادی چین، بیکاری مزمن جهانی، تلاطم بازارهای مالی در مقیاسی جهانی، گسترش فقر، ازدیاد فاصلهٔ طبقاتی، رشد بی سابقهٔ میلیتاریسم و جنگ‌های نیابتی و از همه مهم‌تر انقباض طبقهٔ متوسط و پیوست‌شان به لایه‌های محروم در کشورهای صنعتی، زمینه‌های عینی گسترش پُرشتاب ناسیونال‌ ــ شووینیسم را پدید آورده است. فروریزش سطح درآمد طبقهٔ متوسط ، خشم، ناامیدی، استیصال، پرخاش…

بیشتر بخوانید