سیری در مفهوم ملاحت

سیری در مفهوم ملاحت

محرم آقازاده مقدمه  حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق جهـان می‌توان گرفت (حافظ) واقعیت این است که هر علمی‌ در پیدایش خود دایره‌ای را که در آن به کنش‌وری دست می‌یازد، معین می‌کند و حیطهٔ مفاهیم، عبارات یا کلماتی را که به استخدام عرضهٔ پیام خود در می‌آورد، مشخص می‌سازد. در این میانه علم زیبایی‌شناسی نیز از به‌کارگیری مفاهیم بی‌بهره نبوده است. آنچه عنصری اساسی در مرزبندی علوم جز از زمینهٔ کارکردی‌شان…

بیشتر بخوانید